Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Nejčastěji kladené otázky FAQ

Proč se topí v květnu, když je venku teplo? Proč se netopí v září?

Vytápění se uskutečňuje v otopném období, které podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Mimo toto období se vytápění uskutečňuje pouze po dohodě s odběratelem nebo souhlasem nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů. Rozhodující vliv na průběh vytápění má vývoj venkovních teplot. V otopném období se vytápění zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Naopak probíhající vytápění je omezeno nebo přerušeno v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty jsou přebírány od Českého hydrometeorologického ústavu.  

Kolik stupňů má mít teplá voda?

Zdrojem teplé vody pro odběratele je objektová předávací stanice tepla nebo centrální výměníková stanice, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 – 60 °C, a to v době minimálně od 6.00 do 22.00 hodin.

Kdy může dojít k přerušení nebo omezení dodávky tepla a teplé vody?

S ohledem na komfort a zájmy odběratelů resp. konečných spotřebitelů dochází k přerušení nebo omezení dodávky tepla a teplé vody pouze ve výjimečných případech. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, má dodavatel právo přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech:

  • při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
  • při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
  • při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při připojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem,
  • při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin,
  • při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli,
  • při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou,
  • jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů,
  • při neoprávněném odběru energie


Máme instalované termostatické ventily a indikátory rozdělovačů topných nákladů na topení. Je lepší topení na noc zavřít a ráno otevřít, nebo je nechat přes noc otevřené?

Termostatický ventil je regulační přístroj, který automaticky reguluje průtok topné vody radiátorem. V praxi to znamená, že pokud odběratel nastaví termostatický ventil na nějakou konkrétní hodnotu teploty, hlavice bude hlídat vnitřní teplotu vzduchu v prostoru dané místnosti a při poklesu teploty bude otevírat a naopak při růstu teploty zavírat přívodní potrubí radiátoru, a tak začne regulovat průtok topné vody. Ze zdravotního, ale i energetického hlediska, je vhodné snížení noční teploty. Jednou z možných metod je zavedení tzv. nočního útlumu, tj. snížení teploty o několik stupňů, obvykle o 3 – 4 °C (pokles průměrné teploty v místnosti o 1 °C odpovídá přibližně 6 % úspoře nákladů na vytápění). Obvykle je noční útlum teplot prováděn již přímo ve zdroji tepla (snížením teploty topné vody). Další snížení teploty ve vytápěném prostoru pod hranici danou nočním režimem zdroje lze dosáhnout přenastavením termostatického ventilu. Odpar kapaliny v indikátoru rozdělovače topných nákladů (RTN) nevyhodnocuje absolutní změny teploty nebo počet poklesů a nárůstu teploty, ale jeho funkce je založena na odparu speciální měrné kapaliny v kapiláře díky ohřátí kapaliny přímým stykem s topným tělesem. To znamená, že kapalina se bude odpařovat úměrně k množství předaného tepla radiátorem do místnosti a není důležité, zda topíme krátce při vyšší teplotě otopného tělesa nebo déle při jeho nižší teplotě. Odpar kapaliny v indikátorech RTN sleduje celkovou spotřebu tepla, takže indikátor zaregistruje snížení spotřeby tepla a Vaše vyúčtování  

Je pitná voda z vodovodního kohoutku kvalitní?

V případě města Studénky a části Nová Horka je pitná voda ve výborné kvalitě. Kvalita pitné vody je posuzována nezávislými akreditovanými laboratořemi včetně nezávislého kontrolního orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. Krajskou hygienickou stanicí. Kvalita pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu odpovídá všem legislativním normám. Za zmínku určitě stojí i fakt, že pitná voda z kohoutku je ve srovnatelné kvalitě s vodou balenou, ale cca 200x levnější než voda balená.  

Jak postupovat v případě důvodného podezření, že fakturační vodoměr měří chybně?

Odběratel je oprávněn písemně požádat dle zákona č. 274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru. Provozovatel vodovodu je povinen do 30-ti dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel. Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádané odběratelem, že: a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V takovém případě náklady spojené s výměnou vodoměru a přezkoušením hradí provozovatel. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodávané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak.  b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel. Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná provozovatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.  

Kolik nám můžete napojit linek a co nás to bude stát?    

Kapacita telefonní ústředny je 1500 linek a v současné době provozujeme 930 linek. Zřízení nové linky je za 1 Kč.

Jakou rychlost internetu můžete nabídnout?  

V současné době je u internetu ADSL poskytována maximální rychlost 18/1,5 Mbps. U internetu SHDSL nabízíme rychlost 8/8 Mbps a u internetu Optik/VDSL je to 20/20 Mbps. Jsou připravena technická řešení na realizaci požadavků zájemců o dosažení rychlejších  připojení.

Proč si myslíte, že poskytování internetu prostřednictvím pevných sítí je výhodnější než bezdrátové připojení k internetu?

Pevné linky se, oproti ostatním typům připojení, vyznačují vysokou stabilitou a spolehlivostí. Jejich rušení je téměř nemožné a k fyzickému poškození podzemních vedení může dojít pouze  velmi ojediněle (v praxi se tak může stát jedině  přerušením kabelů  při zemních pracích).
Bezdrátové připojení je již ze své podstaty méně spolehlivým typem připojení vzhledem ke své  náchylnosti na rušení. Problémy se spolehlivostí spojení nastávají vlivem  počasí (hustý déšť či sněžení), k úplnému přerušení spojení dochází často při bouřkách, kdy atmosférické výboje zničí příslušná elektronická zařízení. Pevné linky v podzemí jsou před těmito vlivy chráněny.
Je namístě  připomenout rovněž bezpečnostní rizika, spojená se snadnou možností odposlechu bezdrátových technologií. Naproti tomu u připojení k internetu prostřednictvím pevných sítí je riziko odposlechu zcela eliminováno. Z hlediska odolnosti proti odposlechu jsou u bezdrátových spojů výjimkou snad jenom spoje typu point-to-point v licencovaných pásmech, ale to už je jiná kategorie.

Proč je výhodnější ADSL od Vaší společnosti než od dominantního poskytovatele ADSL služeb?

Především je to výhoda, vyplývající ze skutečnosti, že služby  ADSL jsou naší společností poskytovány na kratší vzdálenosti (oblast průmyslového areálu Jasenice a okolí), což umožňuje zabezpečovat pro zákazníky stabilní  a rychlé připojení k internetu. Mezi přednosti služby ADSL, nabízené společností Zásobování teplem Vsetín a.s., patří především nízká agregace 1:12 (namísto obvyklých 1:50), vyšší rychlost především odchozích dat, zřízení (aktivace) služby  za 1 Kč, dotované modemy, veřejná IP adresa, pomoc při řešení integrace do zákaznické sítě, konfigurace apod.

Je Vaše služba Optik/VDSL něčím výrazně odlišná  od služby VDSL u konkurence?

Hlavní odlišností je především využití technologie přenosu dat po optických vláknech v kombinaci s metalickým vedením, přičemž metalické vedení je využíváno jen na velmi krátkou vzdálenost – několik málo stovek metrů. Tento způsob přenosu dat umožňuje poskytovat službu Optik/VDSL jako symetrickou, tj. se shodnou rychlostí příchozích i ochozích dat, přičemž u rychlosti odchozích dat začínáme na 10 Mbps, zatímco u konkurence je u VDSL služeb limitující rychlost odchozích dat 2 Mbps.

Jaká je dostupnost služby xDSL a  jaká je dodací lhůta pro zřízení  služby?

Vzhledem k tomu, že společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. má na území průmyslového areálu Jasenice ve svém vlastnictví hustou síť slaboproudých kabelových rozvodů, není problém zřídit službu xDSL kterémukoli zájemci s působištěm v této lokalitě. Připojení lze realizovat během několika dnů.

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS