Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Vodovody a kanalizace

Lokalita Studénka

Ve městě Studénka je zásobování pitnou vodou zajištováno vodovodem pro veřejnou potřebu vodovodní řadem Studénka, vodovodním řadem na ul. Záhumenní a vodovodním řadem Nová Horka. Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. (dále jen „ZTV“) vlastní a provozuje vodovodní řad Studénka. Pro město Studénka společnost ZTV provozuje vodovodní řad na ul. Záhumenní ve Studénce a vodovodní řad v Nová Horka. Pitná voda ve Městě Studénka a Nové Horce je přebírána od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. a pochází z vodního zdroje Kružberk.

Z hlediska odkanalizování je na území města Studénky vytvořeno několik kanalizačních systému  (dešťová, jednotná, podtlaková, tlaková a oddílná splašková kanalizace). V lokalitě Studénka vlastní a provozuje společnost ZTV kanalizační řad pro veřejnou potřebu, a to: kanalizační řad Studénka a  ČOV Studénka. Ostatní kanalizační sítě v lokalitě Studénka vlastní a provozuje město Studénka (podtlaková kanalizace v Butovicích, nesoustavné kanalizace bez ČOV zaústěné do místních recipientů v lokalitě Butovice, Studénka a Nová Horka, splašková kanalizace Studénka I a ČOV 9500 EO). Odpadní vody z jednotné stokové sítě společnosti ZTV jsou odváděny a čištěny na mechanicko-biologické ČOV Studénka a dále vypouštěny do vodního recipientu Odra.

Lokalita Vsetín-Jasenice (průmyslový areál Jasenice)

V průmyslovém areálu Jasenice je zásobování pitnou vodou zajišťováno vodovodem pro veřejnou potřebu vodovodním řadem Jasenice a prameništěm Cáb. Společnost ZTV vlastní a provozuje vodovodní řad Jasenice, vodárenské objekty v prameništi Cáb včetně vodojemů a dolní vodárny v průmyslovém areálu Jasenice má společnost ZTV v pronájmu, a jejich vlastníkem je společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Převážná část pitné vody (cca 90%) v průmyslovém areálu Jasenice je dodávána společností Vodovody a kanalizace Vsetín  a.s. a z podzemního zdroje prameniště Cáb (< cca 10%).

Odpadní vody v průmyslovém areálu Jasenice jsou odváděny jednotnou kanalizací ve vlastnictví a správě společnosti Zásobování teplem Vsetí a.s. a předávány do jednotné kanalizace zaústěné na ČOV ve vlastnictví a správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Pro zákazníka > Ceník vodného a stočného

Pro zákazníka > Dokumenty ke stažení

Odstávka vody

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS