Člen skupiny ENETIQA

O nás

Zásobování teplem Vsetín a.s. dodává teplo pro domácnosti a další zákazníky ve Vsetíně a pro průmyslový areál Jasenice ve Vsetíně. Pro zákazníky průmyslového areálu Jasenice dodává také pitnou vodu, odvádí odpadní a srážkové vody a poskytuje zde služby elektronických komunikací. Společnost je také dodavatelem pitné vody ve Studénce.

Více informací

Ekonomika a ekologie

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) dimenzované na produkci již nerecyklovatelného komunálního odpadu města střední velikosti musí splnit stejné ekologické limity jako velkokapacitní zařízení provozovaná ve velkých městech. Studie EIA o vlivu na životní prostředí jak velkých, tak malých ZEVO prokazují, že emise polutantů, jako jsou prachové částice všech velikostí, oxidy dusíku, těžké kovy nebo dioxiny, jsou zanedbatelné. Ke stejnému závěru došel i nezávislý a státem autorizovaný zpracovatel studie o vlivu vsetínského ZEVO na životní prostředí a zdraví obyvatel. Tato studie je součástí dokumentace stále ještě probíhajícího procesu EIA.

Ekonomika výstavby a provozu

Požadavek na minimální emise škodlivých látek u zařízení ZEVO pro menší a střední města se promítá do ekonomiky jejich výstavby a provozu. Malá zařízení s kapacitou mezi deseti až dvaceti tisíci tunami spáleného odpadu ročně (kapacita pro ZEVO Vsetín byla určena na 12 tisíc tun ročně) musejí být vybavena stejně účinnými a tedy nákladnými technologiemi na čistění spalin jako zařízení s kapacitou v řádu stovek tisíc spálených tun.

Aby byl provoz ZEVO z pohledu budoucích cen za teplo a za likvidaci odpadu výhodný jak pro soukromého investora, tak pro město a jeho obyvatele, je nutné držet všechny doprovodné náklady na výstavbu zařízení co nejníže. Nejlepšími kandidáty na výstavbu ZEVO jsou proto města, kde je možné malé ZEVO postavit přímo v areálu fungující teplárny a přímo jej napojit na teplárenskou soustavu, která dokáže využít veškeré vyrobené teplo, a kde jsou již k dispozici inženýrské sítě, pozemek a další potřebná infrastruktura.

x

Lokalita a ekonomika ZEVO Vsetín

Lokalita Ohrada, jedna ze tří možných lokalit pro umístění ZEVO ve Vsetíně, byla pro umístění ZEVO optimální a splňovala všechna výše popsaná investiční kritéria. I díky tomu plánovala ZTV a.s. výstavbu ZEVO bez finanční účasti města Vsetína. Celková investice do výstavby ZEVO v lokalitě Ohrada byla plánovaná na 150 milionů Kč, výstavbu v lokalitě Jiráskovy ulice by nutnost rozsáhlé demolice stávajícího objektu zdražila o 100 milionů korun a výstavbu v lokalitě Jasenice by vybudování teplovodu ze vzdálené periferie Vsetína do jeho centra zdražila o 150 milionů korun.

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

V současné době dodáváme teplo a teplou vodu do všech odběrných míst ve Vsetíně, dle smluvních podmínek.

Důležité kontakty Vsetín

CZT Město (Vsetín)

Pohotovost pro havarijní situace v dodávkách tepla CZT
 603 555 815 (nepřetržitě)

Dispečink teplárna Jiráskova
 571 815 206 (nepřetržitě)

Průmyslový areál Jasenice

Distribuce elektřiny
 724 650 866 (nepřetržitě)

Elektronické komunikace
  571 804 545
(v pracovní dny v době 6:00÷14:00)

  724 650 866
(v mimo pracovní době)

Výroba a distribuce tepla
 724 650 881 (nepřetržitě)

Vodovody a kanalizace
 724 650 881 (nepřetržitě)

Důležité kontakty Studénka

Provozovna Studénka

Vodovody a kanalizace
 602 709 156 (nepřetržitě)

Jak se k nám dostanete?

imgMap_vsteplo

Zpravodaj skupiny ENETIQA a.s. - NEWS

Zpravodaj skupiny MVV Energie CZ - NEWS